Novinky
Suchý šampon

Dry Shampoo - Hair Freshener - Osvěžovač vlasů Manic Panic je tu pro každého!

více
Nové barvy r.2024

Pozor, pozor máme 5 nových odstínů. :-) Divine Wine, Pussycat Pink, Pink Warrior, Sea Goddess a Twilight Blue  

více

Obchodní podmínky

Tento obchod provozuje:


Jana Švecová
U Smaltovny 1563/19
IČ: 61788996   DIČ: CZ7555082777
Tel: +420 608832783 

A. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.manicpanic.cz. Podmínky, které jsou pro obě strany závazné, blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Dodavatel nenese jakoukoli odpovědnost za neodborné a neprofesionální použití těchto produktů.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.manicpanic.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 2. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce.

 3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nebo úhradou finanční zálohy kupujícím. Pro případ osobního odběru je internetová objednávka pouze nezávazná a kupní smlouva vzniká až ve stálé provozovně při vlastním odběru zboží.

 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní firmě, nebo je místo osobního odběru. 

 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

 7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu wildcat.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Provozovatel internetového obchodu wildcat.cz se zavazuje, že veškeré osobní údaje získané od kupujících, neposkytne třetím osobám a bude jej využívat jen pro svoji potřebu. 

 8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny. 

C. Cena a platba 

Ceny uvedené na webových stránkách www.manicpanic.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. 


Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). 

D. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje - předá dopravci hned následující pracovní den po obdržení objednávky. 


V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do pěti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o jiném předběžném termínu dodání, nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat souhlas kupujícího. 

 

E. Dopravní podmínky a poštovné

 

1. Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny:

 • dobírkou České pošty - 96Kč vč. DPH
 • obchodním balíkem České pošty – 126Kč vč. DPH (Objednávky do ČR nad 5000kč - poštovné zdarma)
 • osobním odběrem zboží - 0 Kč 

2. Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny: 

 • dobírkou (hotově na poště nebo řidiči dopravce při předání zboží - platí jen pro ČR) 
 • převodem z účtu na účet oproti zálohové (proforma) faktuře 
 • platbou v hotovosti při osobním odběru 

3. Dodací lhůta je dle vybraného způsoby dodání zboží a přepravních podmínek vybraného přepravce. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. 


V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! 


Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura, sloužící zároveň i jako daňový

doklad, je pak přiložena v označeném balíku.  

F. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání), nikoli však formou dobírky. 


Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.


Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
 6. spočívajících ve hře nebo loterii

Ve vrácené zásilce musí být veškeré doklady o koupi. Částka za vrácené zboží bude zákazníkovi poukázána poštovní poukázkou nebo na bankovní účet. Zaplacením předem nebo formou zálohové faktury a tím upravením ceny se zákazník vzdává práva odstoupit od kupní smlouvy. Od kupní smlouvy též nelze odstoupit při osobní odběru zboží.

G. Práva a povinnosti prodávajícího

 • a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího.
 • b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • c) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • d) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

H. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. 

c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.

I. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu tribo.cz a právním řádem platným v ČR.
 2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese info@manicpanic.cz .
 3. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.

Dále viz reklamační řád.

J. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu tribo.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.září 2016

Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v Internetovém obchodě www.manicpanic.cz

 

1. Povinnosti kupujícího 

 

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

 

a) Na e-mailovou adresu provozovatele.

b) Poštou na adresu provozovatele.

c) Osobním doručením.

 

Kupující je povinen uvést:


a) Číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu, nebo uvedeno ve výpisu objednávek)

b) Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů. Pokud se závada nevyskytuje trvale,

je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje.

c) Doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura a dodací list)


2. Povinnosti prodávajícího


Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 

Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající. 

II. Reklamace, uplatněná v záruční době

1. Všeobecná ustanovení


Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. 


Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.


2. Záruční podmínky


a) Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení faktury na dané zboží kupujícímu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně

závazných právních předpisů.V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dodacího listu.Není-li uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců.


b) Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu Jana Švecová, U Smaltovny 19, Praha 7, otevírací doba-Po-Pá 10.00 – 18.00 (osobní návštěvu je nutné dohodnout předem). email: info@manicpanic.cz nebo telefonicky: 608/832783. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu.


c) Servisní středisko po vyřízení oprávněné reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.


d) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou či jeho účelem
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
 • zboží bylo poškozeno živly, jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, 
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
 • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN,
 • v případě neoprávněné reklamace budeme nuceni opravu účtovat.
 • při opakovaném dodání neúplných průvodních dokladů (dodací list atd.) je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli poplatek 100,- Kč za dohledání těchto dokladů. 

Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelného záměrného poškození zboží a podobně. 


e) Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry. 

3. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.září 2010. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Copyright 2016 - 2024 © manicpanic.cz